Cluj-Napoca

Str. Colinei nr. 20
bl. D, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

Sprijinirea investitiilor in modernizare, monitorizarea ai eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici in vederea asigurarii eficientei energetice in sectorul industrial

VALOARE FINANTARE
 • Maxim 1.200.000 Euro/intreprindere, proiect unic de investitii
INTENSITATE FINANTARE
 • 45% – întreprinderi mari (35% pentru jud. Ilfov partial si 30% pentru Bucuresti);
 • 55% – întreprinderi mijlocii (45% pentru jud. Ilfov partial si 40% pentru Bucuresti);
 • 65% – întreprinderi mici si micro (55% pentru jud. Ilfov partial si 50% pentru Bucuresti);
BENEFICIARI ELIGIBILI

Solicitantul se încadreaza într-una din următoarele categorii:

 • IMM: microîntreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii
 • Intreprinderi mari
 • Isi desfasoara activitatea în sectorul industrial
 • Nu are obligații de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat.
 • Nu este întreprindere în dificultate.
 • Demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului printr-o cifră de afaceri înregistrată în ultimii doi ani fiscali:
  In valoare minim egala cu valoarea grantului solicitat, pentru întreprinderile mijlocii si mari
  In proporție de 50% din valoarea grantului solicitat, pentru microîntreprinderi si întreprinderi mici
  ** Dacă nu se poate îndeplini acest criteriu, se solicită o scrisoare de confort emisă de o instituție bancară prin care se dovedește accesul la o linie de credit valabilă pe perioada de implementare
 • Respectă prevederile privind obligatia legală de transmitere a chestionarului de analiză energetică la autoritatea abilitată si dovada contractului/colaborării cu un manager energetic autorizat
 • Operatorii economici care au deja implementat un sistem EMS sunt eligibili cu condiția de a demonstra funcționalitatea acestuia la nivelul operatorului.
CHELTUIELI ELIGIBILE
 • Instalaţii/echipamente specifice pentru întreprinderi din industrie, în scopul obţinerii de economii de energie primară, pe baza auditului și bilanţului energetic (de exemplu, motoare, transformatoare, compresoare de aer, pompe, instalaţii/echipamente/sisteme de ventilaţie, sisteme de încălzire/răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de cǎldură, convertoare de frecvenţă, baterii de condensatoare, sisteme integrate de management al consumului de energie şi altele);
 • Construcţii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului de eficienţă energetică (dar numai investiții aferente echipamentelor/instalațiilor modernizate);
  ! Activitățile si actiunile din proiect sunt eligibile numai dacă se face dovada respectării indicatorilor stabiliți și angajați de aplicant, în baza auditului energetic inițial, și care se referă cel puțin la economia de energie, reducerea GES si reducerea intensității energetice la nivelul operatorului economic cu cel putin 30% față de anul 2021 la nivelul conturului energetic analizat,, la finalul perioadei de monitorizare.
 • Instalarea unui sistem de management al energiei (EMS) este obligatorie
 • Este obligatorie cel putin una din urmatoarele activitati/actiuni la nivel de proiect:înlocuirea echipamentelor la nivelul operatorilor economici, retehnologizarea și modernizarea sistemelor de producție;implementarea unor masuri de recuperare a pierderilor de energie termica din procesele tehnologice;sisteme de telegestiune;sisteme privind identificarea vârfurilor de consum și eliberarea graduală de energie și planificare a acesteia;achiziția de platforme digitale de centralizare a datelor de consum/reducerea consumului/monitorizarea indicatorilor pe întreg ansamblul activității, la nivelul operatorilor, digitalizare și transfer date la distanță, diferite de EMS;alte pachete de măsuri de îmbunatățire a eficientei energetice prin investiții în echipamente eficiente, la nivelul operatorului economic cu impact major în reducerea consumului de energie, a emisiilor GES și a intensității energetice, încadrate în segmentul eficienței energetice în industrie;
 • Extinderea sistemului EMS acolo unde deja exista;
 • Costul cu auditul energetic;
 • Costurile cu asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor;
 • Costurile cu dirigintele de șantier;
 • Audituri energetice ulterioare demarării proiectului în scopul reflectării indicatorilor de performanță energetică.
Cheltuieli neeligibile
 • Cheltuielile cu achiziționarea serviciilor de consultanță pentru managementul proiectului;
 • Cheltuielile cu informarea si publicitatea proiectului (obligatorii);
 • Cheltuielile cu auditul financiar (obligatoriu).
 • Sistemele de productie a energiei din surse regenerabile.
SUNT INTERESAT DE programul pentru sprijinirea investitiilor in modernizarea, monitorizarea, si eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici in vederea asigurarii eficientei energetice in sectorul industrial

Completeaza formularul de mai jos si un consultant ABS Consulting te va contacta.
Prima sedinta de consultanta este gratuita.

Leave this field blank