POSDRU 2.2 - Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii [2007-2013]

Data lansarii: -
Data inchiderii: -
Domeniu de finantare: Dezvoltare resurse umane
Nr de angajati: -
Cifra de afaceri: -
Forma organizatorica: -
Zona investitiei: -
Profit: -
Vechime: -
Intensitate finantare:
Valoare finantare: -

Solicitanți și parteneri eligibili:

  • Ministerul Educației Naționale (MEN);
  • Agenții, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN şi alte entități sau organisme publice cu atribuții în domeniul îmbunătățirii accesului la educație şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, incluziunii sociale şi îmbunătățirii situației grupurilor vulnerabile în educație;
  • Inspectorate şcolare județene şi instituții afiliate/subordonate/coordonate (ex. Centre județene pentru resurse şi asistență educațională etc.).

Categoriile de parteneri eligibili:

Solicitantul poate implementa proiectul în parteneriat, compus din una sau mai multe entităti cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene.

Grup tinta:
Grant:

  • Minimum 100 de persoane dacă proiectul se adresează persoanelor care nuau absolvit învătământul obligatoriu şi au depăsit cu cel putin 4 ani vârstacorespunzătoare clasei neabsolvite (învătământul primar sau variante combinatecu persoane care nu au absolvit secundar inferior);
  • Minimum 80 de persoane daca proiectul se adreseaza persoanelor care nu auabsolvit învătământul obligatoriu şi au absolvit învătământul primar dar nu aufinalizat învătământul secundar inferior.


Strategic:

  • Minimum 200 depersoane dacă proiectul se adresează persoanelor care nu au absolvit învătământul obligatoriu şi au depăsit cu cel putin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite (învătământul primar sau variante combinate cu persoane care nu auabsolvit secundar inferior);
  • Minimum 160 depersoane daca proiectul se adreseaza persoanelor care nu au absolvit învătământulobligatoriu şi au absolvit învătământul primar dar nu au finalizat învătământulsecundar inferior 1. Persoane care au părăsit de timpuriu şcoala.

1. Persoane care au părăsit de timpuriu şcoala;
2. Persoane anterior aflate în detentie;

3. Delincventi juvenili;
4. Persoane care nu au absolvit învătământul obligatoriu;
5. Personal implicat în dezvoltarea şi implementarea programelor de educatie de tip „a doua şansă”.

Intensitatea finanțării:

  • 85 % ordonatori de credite ai bugetului de stat,bugetului asigurărilorsociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entitătile aflate însubordine sau în coordonare finantate integral din bugetele acestora;
  • 95% Persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial;
  • 98% - institutii publice finantate integral din venituri proprii sau finantate partial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale - ordonatori de credite ai bugetului local şi beneficiari entităti finantate integral din bugetele acestora - entităti publice locale finantate integral din venituri proprii şi/sau finantate partial de la bugetele locale persoane juridice dedrept privat fără scop patrimonial.
Activităţi eligibile:

Reintegrarea în educatie a celor care au părăsit timpuriu şcoala (inclusiv programe de tip “a doua şansă”);
Atenție!

Interventiile promovate vor viza în special populatia romă, persoanele cu dizabilităti şipersoanele din mediul rural, precum şi alte categorii de grupuri vulnerabile.Operatiunile vor urmări să asigure educatia de bază pentru toate categoriile depersoane care, din anumite motive, au abandonat/părăsit timpuriu şcoala, inclusivpersoane adulte care au abandonat şcoala.