Cercetare-dezvoltare

Cercetare-dezvoltare

    Creşterea competivităţii economice pe o piaţă concurenţială, ca ceea în care ne aflăm nu se poate realiza fărăinvestiţii în domeniul cercetării, dezvoltării, inovării.Finanţările nerambursabile în domeniul cercetării au obiectiveclar definite, punând accent pe creşterea capacităţii de cercetare prininvestiţii în cercetare-dezvoltare, stimularea cooperării dintreinstituţiile de cercetare- dezvoltare şi inovare şi întreprinderi şicreşterea accesului întreprinderilor la cercetare, dezvoltare şi inovare.

   Operaţiunea îşi propune finanţarea unor parteneriaterealizate între întreprinderi, care au nevoie de activitate decercetare pentru susţinerea activităţilor cu caracter economic şiinstituţii de cercetare care pot furniza serviciile de cercetare cerutede întreprinderi, rezultatele inovative care pot fi direct utilizabileşi transferate în mediul privat, rezultatul obţinut prin activităţile deCDI devenind proprietatea întreprinderii care finanţează proiectul.

    Proiectele care finanţează activităţile de CDI în cadrul firmelor vizează introducerea de tehnologii noi, nemaiîntâlnite în mediul de afaceri, construcţia de prototipuri şi înfiinţarea de noi unităţi (laboratoare), departamente specializate în CDI în cadrul întreprinderilor.

Scopul:

  • finanţarea proiectelor de CD care vor genera rezultate aplicabile direct în economie
  • modernizarea şi dezvoltarea capacităţii şi infrastructurii CD
  • creşterea calităţii şi diversificarea oferteide servicii inovative şi stimularea cererii de inovare din parteasectorului productiv

De reţinut:

  • Activităţile de CDI trebuie să conţină un gradadecvat de inovare şi trebuie să implice resurse umane calificate îndomeniu
  • Activele achiziţionate prin proiect pot fifolosite exclusiv pentru atingerea rezultatelor şi obiectivelor propuse •
  •  Dacă utilajele şi activele achiziţionate o săfie folosite şi după implementarea proiectului, atunci numai cheltuielile de amortizare sunt eligibile, nu şi valoarea integrală aactivelor
  •  Cheltuielile cu resursele umane, precumsalariile sunt eligibile şi finanţate pe toată perioada implementării proiectului
  • Pentru proiectele de CDI pot fi invitaţi şicercetători externi, care nu sunt angajaţi ai întreprinderiisolicitante, pe baza unor contracte de colaborare